Αγαλμάτιο Έρωτα. Κορνοφωλιά Σουφλίου.1ος αι.π.Χ.
 

Τα ευρήματα που προέρχονται από περισυλλογές, παραδόσεις πολιτών ή κατασχέσεις από διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου χαρακτηρίζονται από το μειονέκτημα της ελλιπούς επιστημονικής τεκμηρίωσης, καθώς δεν αποτελούν «προϊόντα» ανασκαφικής έρευνας, όμως, ως τεχνουργήματα, μας επιτρέπουν να σκιαγραφήσουμε πτυχές της ζωής στην περιοχή του Έβρου, αλλά́ και τις επιδράσεις των εργαστήριων της υπόλοιπης Ελλάδας στην τοπική καλλιτεχνική́ παραγωγή́. 

Τμήμα ενός μικρού μαρμάρινου αγάλματος Έρωτα από την Κορνοφωλιά του 1ου αι. π.Χ., ένα μαρμάρινο τραπεζοφόρο με μορφή Διονύσου από το Ελληνοχώρι και δύο μαρμάρινα αγάλματα γυναικείων μορφών από τη Δόξα και την Αλεξανδρούπολη του 2ου αι. μ.Χ. αντιπροσωπεύουν αυτήν την υποενότητα της έκθεσης.